Využite naše skúsenosti v oblasti servisu a zverte sa do rúk profesionálom.

Arrow Zálohovanie

zalohovanie

Určite ste sa už niekedy zamýšľali nad dôležitosťou vašich dát a dospeli ste k názoru, že strata údajov, môže pre vás znamenať veľmi nepríjemný problém. Bežným riešením je použitie štandardných zálohovacích systémov, ktoré zabezpečia, že vaše hlavné dáta budú v pravidelných intervaloch zálohované a v prípade potreby obnovené.

Bohužiaľ takéto systémy predpokladajú, že pre vás dôležité údaje sú uložené na presne definovaných miestach a nikde inde. Z našich skúseností vyplýva, že vo väčšine prípadov to tak nie je a po obnovení údajov sa zistí, že veľmi dôležitý dokument alebo súbor sa stratil. Do úvahy, prichádzajú aj oveľa horšie, avšak v praxi bežné scenáre, keď sú poškodené nielen dáta, ale celá IT infraštruktúra, či už z dôvodu nejakej živelnej pohromy alebo častejšie, odcudzenia hardvéru, na ktorom boli dôležité a nenahraditeľné údaje. V takýchto prípadoch sa zistí, že síce sú k dispozícií zálohované dáta, ale chýbajú informácie o tom, z akých prvkov sa vaša IT infraštruktúra skladala a ako boli nakonfigurované. Hlavným problémom vtedy bývajú hlavne klientske počítače užívateľov, ktoré nebývajú často resp. nebývajú vôbec zálohované. Tento problém je veľmi ťažké ošetriť štandardnými riešeniami a podľa nášho názoru je nutné zapojiť ľudský faktor, teda niekoho, kto je schopný dokonale spoznať štruktúru vašich IT systémov, vypracovať plán jej mapovania a zálohovania a zabezpečiť aby ste boli v prípade akejkoľvek pohromy, schopní obnoviť svoju činnosť v čo najkratšom čase. Pomôžeme vám nakonfigurovať podľa vašich konkrétnych požiadaviek riešenie od bežného zálohovania dát až po každodenné monitorovania stavu Vašej firemnej IT infraštruktúry a záruky jej obnovy, vrátane hardvéru v prípade akejkoľvek poruchy.

Zazálohujeme všetky vaše dáta, emaily a zároveň všetky súbory podľa vašich pokynov na DVD resp. iné vhodné médium.

Pomôžeme vám pri výbere vhodného zálohovacieho zariadenia a následne nastavíme automatické zálohovanie pre vás dôležitých dát. Externé zálohovacie zariadenie nie je v cene služby, cenovú ponuku vám zašleme po zistení vašich požiadaviek.

V nasledujúcom popise jednotlivých úrovní služby sú použité dva dôležité termíny, ktorých význam je nasledovný:

Kritický uzol IT infraštruktúry je počítač alebo iný aktívny prvok, ktorý obsahuje dôležité údaje alebo nastavenia. Takýto uzol musí by sústavne monitorovaný a kompletne zálohovaný, aby mohol byť v prípade problémov kompletne obnovený.

Bežný uzol IT infraštruktúry je počítač alebo iný aktívny prvok, ktorého dáta alebo nastavenia nie sú pre firmu kritické a väčšinou stačí pravidelné zálohovanie malej časti ich obsahu. V prípade obnovy môžu byť nahradené iným typom hardvéru s podobnými vlastnosťami, na ktorom potom stačí len obnoviť zálohované dáta alebo nastavenia.

Úrovne zálohy

Basic Backup
Táto úroveň zahŕňa bežnú starostlivosť o vašu počítačovú sieť. Obsahuje zabezpečenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, ochranu proti vírusom, inštalácie a reinštalácie základného softvéru a odstraňovanie bežných softvérových a hardvérových porúch. Za kritický uzol IT infraštruktúry sa považuje iba firemný server, na ktorom sú uložené pre firmu dôležité dáta. Ostatné počítače v sieti sú považované za bežné uzly IT infraštruktúry.

Standard Backup
Oproti úrovni Basic, sú v úrovni Standard za kritické uzly IT infraštruktúry považované viaceré počítače, napríklad tie na ktorých vznikajú pre firmu dôležité dáta, alebo bežia pre firmu kritické aplikácie.

Advanced Backup
Táto úroveň predstavuje najvyšší stupeň bezpečnosti. Za kritické uzly IT infraštruktúry sú považované všetky prvky vašej firemnej siete, ktorá je teda v prípade poruchy, odcudzenia alebo živelnej pohromy obnovená do pôvodného stavu.

Ak máte záujem o naše služby, ale neviete, ktorá z úrovní by bola pre vás najvhodnejšia, nechajte si od nás poradiť. Navštívi vás náš konzultant, ktorý po zmapovaní stavu vašej IT infraštruktúry buď odporučí najvhodnejšiu úroveň, alebo ak si to budete želať, pomôže vám optimalizovať toky dát a ich umiestnenie tak, aby vám stačila nižšia úroveň oproti tej, ktorú by vyžadoval váš súčasný stav. Mesačná cena služby je závislá na počte kritických a bežných uzlov vašej IT infraštruktúry a je závislá aj na počte hodín strávených nad konkrétnym uzlom.